Cân tiểu ly 500 sai số 0,1

80.000

Lưu lý khi sử dụng cân tiểu ly
Cân tiểu ly 500 sai số 0,1

80.000